Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met “Sofie Verhalle”, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van “Sofie Verhalle” te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van “Sofie Verhalle” zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan “Sofie Verhalle”. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van de bestelling of orderbevestiging.

Artikel 3. Annulering van de bestelling

3.1. De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang “Sofie Verhalle” de werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt “Sofie Verhalle” niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30 % van het factuurbedrag, met een minimum van 500 EUR, tenzij anders vermeld in de offerte. Het resterende verschuldigde bedrag wordt betaald binnen 30 dagen na oplevering van de geleverde dienst.

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van “Sofie Verhalle”. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

5.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een herinnering hiertoe door “Sofie Verhalle”, is de klant aan “Sofie Verhalle” een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt “Sofie Verhalle” zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan “Sofie Verhalle” te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. “Sofie Verhalle” verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van “Sofie Verhalle” zijn middelenverbintenissen. “Sofie Verhalle” is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.2. “Sofie Verhalle” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. “Sofie Verhalle” zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van “Sofie Verhalle” of een aangestelde.

7.3. De aansprakelijkheid van “Sofie Verhalle” met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van “Sofie Verhalle”. De totale aansprakelijkheid van “Sofie Verhalle”, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan “Sofie Verhalle” werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt “Sofie Verhalle” geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

8.1. Inzake sociale media netwerken het volgende: de feilloze werking van een socialenetwerkconfiguratie kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (technische storingen, stopzetting platform, stroomuitval of – storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) applicaties, programmaʼs en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een sociale media aanwezigheid (m.n. de opbouw van de schermen van een sociaal media profiel, pagina, applicatie, advertentie, kanaal of groep) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door “Sofie Verhalle” ontwikkelde sociale media aanwezigheden.

9.3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, beheert “Sofie Verhalle” de wachtwoorden in het kader van sociale media. Dit kan geen inbreuk opleveren op de privacy van opdrachtgever en dus ook niet tot enige schadeplichtigheid jegens opdrachtgever leiden.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht

10.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11. Referentie

11.1 De klant gaat ermee akkoord dat de door “Sofie Verhalle” voor de klant ontwikkelde dienst wordt opgenomen in het referentieportfolio van “Sofie Verhalle”.

Artikel 12. Overmacht

12.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover “Sofie Verhalle” geen controle heeft, bevrijden “Sofie Verhalle”, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

13.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van “Sofie Verhalle”. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.